ข้อมูลสถิติ : ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง และการลงทุนของกรุงเทพมหานคร
 
หน้าแรก > ข้อมูลสถิติ > ภาพรวม กทม. > 19. ที่ตั้งและเขตการปกครอง
ภาพรวม กทม.
รายงานเขต
รายงานมหภาค
ทะเบียนพาณิชย์
19. ที่ตั้งและเขตการปกครอง  

กรุงเทพมหานคร
                         ตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  บริเวณละติจูดที่ 
13.45  องศาเหนือ  ลองติจูด 100.28  องศาตะวันออก  โดยเป็นเมืองหลวงของประเทศ
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร และมีลักษณะภูมิศาสตร์ที่สำคัญดังนี้

1.  ภูมิประเทศ

                         ลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพมหานครเป็นที่ราบลุ่ม มีระดับความสูง

จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  ประมาณ  1.50 - 2  เมตร  โดยมีความลาดเอียงของระดับ

พื้นดิน  จากทิศเหนือจะค่อยๆ ลาดเอียงสู่อ่าวไทยทางทิศใต้และเฉพาะลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

ตอนล่างจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร  ตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งในทางภูมิศาสตร์

เรียกว่าบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ ซึ่งเกิดจากตะกอนน้ำพา (Alluvium)

โดยเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย (The Lower General

Plain Of Thailand) เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวและพืชประเภทต่างๆ

2.  ภูมิอากาศ

                         อุณหภูมิกรุงเทพมหานครนั้นมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น  โดยอยู่ภายใต้อิทธิพล

ของลมมรสุม  2  ชนิด ได้แก่  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  

ซึ่งก่อให้เกิดฤดูกาลที่แตกต่างกัน  3  ฤดู  ได้แก่ 

                         -  ฤดูร้อน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน   

                         -  ฤดูฝน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม  

                         -  ฤดูหนาว  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม

                         อุณหภูมิทั้ง 3  ฤดูจะแตกต่างกันแต่ค่าเฉลี่ยจากการวัด ณ  สถานีตรวจอากาศ

กรุงเทพมหานคร ปี  2545  จะอยู่ที่  29.2  องศาเซลเซียส  โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  38  องศาเซลเซียส  

และต่ำสุดเท่ากับ 19.2  องศาเซลเซียส

                     ความชื้นสัมพัทธ์  ความชื้นสัมพัทธ์ของกรุงเทพมหานครจะมีค่าสูงเกือบตลอดปี

เนื่องจากกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ใกล้อ่าวไทย ซึ่งมีไอน้ำพัดเข้าถึงสม่ำเสมอ ซึ่งจากการวัด

 ปี พ.ศ. 2545  ความชื้นสัมพัทธ์ของกรุงเทพมหานครจะมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73 

3.  ทรัพยากรธรรมชาติ

                   3.1  ทรัพยากรน้ำ

                         แหล่งน้ำผิวดิน กรุงเทพมหานครอุดมไปด้วยน้ำผิวดิน ได้แก่ น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ลุ่มน้ำต่างๆ ตลอดจนลำคลองที่แยกสาขาไปจากแม่น้ำจำนวนมาก  แต่ปัจจุบันเริ่มมีความไม่สมดุล

ของความต้องการใช้น้ำและปริมาณน้ำที่เก็บ เกิดปัญหาด้านการระบายน้ำ ได้แก่ ปัญหาน้ำท่วม  น้ำขัง

อันเนื่องมาจากขาดการบริหารจัดการน้ำที่ดี  แหล่งน้ำใต้ดิน ชั้นน้ำใต้ดินบริเวณกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล สามารถแบ่งได้เป็น 8 ชั้น ตลอดความลึก 550 เมตร โดยการใช้น้ำส่วนใหญ่สูบจาก

ชั้นใต้ดิน  สถิติการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2525  พบว่ากรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงมีการ

สูบน้ำบาดาลมาใช้ถึงประมาณ 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งการสูบน้ำใต้ดินที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากนี้

ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น การรุกล้ำของน้ำเค็ม การลดลงของปริมาณน้ำใต้ดิน

การเปลี่ยนของคุณภาพน้ำใต้ดินและผลกระทบที่สำคัญคือ แผ่นดินทรุดตัว ซึ่งจากการศึกษาวิจัย

เมื่อ ปี พ.ศ. 2521 พบว่ากรุงเทพมหานครมีการทรุดตัวมากด้านตะวันออกของเมือง ได้แก่

บริเวณลาดพร้าว หัวหมาก พระโขนง บางนา ในอัตราการทรุดตัวปีละมากกว่า 10 เซนติเมตร

บริเวณตอนกลางของเมืองมีอัตราการทรุดตัวปีละ 5 - 10 เซนติเมตร และด้านตะวันตกจะมีอัตรา

การทรุดตัวน้อยกว่า 5 เซนติเมตร โดยบริเวณต่ำสุดของพื้นดินกรุงเทพมหานคร คือ บริเวณ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งจากการสำรวจของกรมแผนที่ทหาร เมื่อปี  พ.ศ. 2525  พบว่า

หมุดหลักฐานของบริเวณดังกล่าวอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 4 เซนติเมตร  แต่หลังจาก

มีมาตรการควบคุมการสูบน้ำบาดาลในปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา ระดับน้ำบาดาลของกรุงเทพมหานคร

ในบริเวณต่างๆ ได้เพิ่มสูงขึ้น ทำให้อัตราการทรุดตัวของพื้นดินลดลง โดยผลการศึกษาสำรวจ

ครั้งหลังสุดของสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เมื่อปี พ.ศ. 2544  รายงานว่าสถานการณ์โดยรวมของแผ่นดินทรุดในเขตกรุงเทพมหานครดีขึ้น

กล่าวคือ  อัตราการทรุดตัวอยู่ที่ประมาณปีละ 1  เซนติเมตร ยกเว้นเขตดอนเมืองที่มีอัตราการทรุดตัว

อยู่ระหว่าง 3 - 5 เซนติเมตรต่อปี และเขตหนองจอกมีอัตราการทรุดตัวอยู่ระหว่าง 2 - 3  เซนติเมตรต่อปี

ส่วนปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาคร

มีอัตราการทรุดตัวอยู่ระหว่าง 2 - 5 เซนติเมตรต่อปี โดยสถิติการใช้น้ำบาดาลของกรุงเทพมหานคร

ในปี พ.ศ. 2544 มีจำนวน 567,935 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

                   3.2  ทรัพยากรณ์ดิน

                         จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดินของผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ชนิดของดินเขตกรุงเทพมหานคร

ได้แก่ ดินเหนียวกรุงเทพ (Bangkok Clays) ซึ่งพบอยู่ตามบริเวณที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมลุ่มน้ำเจ้าพระยา

แม่กลอง บางปะกง และ สาขาอื่นๆ ของแม่น้ำเจ้าพระยาเหมาะในการปลูกข้าวนาดำ หากยกท้องร่องสูง

ก็จะใช้ทำสวนผัก สวนผลไม้ได้ดี นับเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร

                   3.3  ทรัพยากรณ์พืชพันธ์ไม้

                         กรุงเทพมหานครนั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มริมน้ำเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ห่างจากปากแม่น้ำ

ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยประมาณ 30 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณชานเมืองจะเป็นพื้นที่เหมาะแก่การ

เพาะปลูกข้าว มีการปลูกผัก ผลไม้ และทำสวนประเภทต่างๆ ในพื้นที่ด้านใน และ สำหรับด้านใต้นั้น

เป็นพื้นที่ป่าชายเลนเหมาะแก่การทำประมงชายฝั่ง ประเภทเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา 

 

 

เลือกสถานที่สำคัญ

สิบอันดับธุรกิจยอดฮิต